Menu
https://www.pretecho-baby2b.nl/algemene-voorwaarden
 

ALGEMENE VOORWAARDEN Pretecho Baby2B

1. Algemeen

Pretecho Baby2B is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32153139

BTW nr. NL 184.594.455.B.01

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Pretecho Baby2B en haar cliënt(en).

2. Echoconsult

Er wordt uitsluitend op afspraak gewerkt. Afspraken worden gemaakt via de website door middel van het afsprakenformulier.

Het doel van de echo is het maken van beelden van het ongeboren kindje.  De echo heeft op geen enkele wijze een medisch/diagnostisch doel. Het vaststellen van afwijkingen/pathologie behoort niet tot de opdracht van de echoscopist. Derhalve kan men “Baby2B” of de individuele echoscopiste(n) op geen enkele wijze aanspreken op achteraf gebleken afwijkingen.

Mocht ’’Baby2B” ondanks dat er niet gekeken of gezocht wordt naar afwijkingen in de breedste zin, toch enige pathologie ontdekken, dan behoudt ”Baby2B” zich het recht de zwangerschapsbegeleider en of de cliënt hierover in te lichten.

De volledige medische verantwoordelijkheid berust bij de behandelende arts en/of verloskundige.

''Baby2B'' verplicht zich te allen tijde tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie opgedaan tijdens haar werkzaamheden.

Door akkoord te gaan met de aanvang van het consult is het cliënt duidelijk dat er op geen enkele wijze sprake is van een geneeskundige behandelingsovereenkomst, zoals bedoeld in artikel 7:446 BW. Er is dan ook geen sprake van enigerlei medische behandeling, noch van enigerlei medisch advies of medische beoordeling.

Bij een eventuele geslachtsbepaling kan er geen zekerheid worden gegeven. Het is dan ook op geen enkele wijze mogelijk  ”Baby2B" of een individuele echoscopist aan te spreken op een mogelijk foute beoordeling van het geslacht. 

3. Aansprakelijkheid

Echoscopie bureau "Baby2B" kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, of letsel berokkend aan cliënten of derden, door welke oorzaak dan ook. Tevens aanvaardt "Baby2B" geen aansprakelijkheid voor de door cliënt gemaakte kosten of vergoeding anderszins.

4. Betaling

De cliënt is aan Baby2B een betaling verschuldigd overeenkomstig uit de Baby2B geldende tarieven.

Bij de echo ontvangt u een factuur.

5. Annulering

Annulering door cliënt dient minimaal 24 uur voor het tijdstip van aanvang van het consult, plaats te vinden. Bij niet tijdig annuleren zal de heft van de kosten van de geplande echo in rekening worden gebracht.

6. Diversen

Indien de cliënt te laat op de afspraak verschijnt, betekent dit dat de echo in principe een kortere duur zal hebben, tenzij anders overeengekomen. De cliënt is te allen tijde het oorspronkelijk overeengekomen bedrag verschuldigd.

7. Opnames en foto’s

Het is belangrijk dat u weet dat de kwaliteit van deze pretecho mede afhankelijk is van de ligging van het kindje en de hoeveelheid vruchtwater. Indien de 3D/4D echo bij u niet lukt, omdat de omstandigheden niet optimaal zijn, dan mag u op een ander tijdstip nog één keer terugkomen voor een tweede poging. Hier zijn uiteraard geen extra kosten aan verbonden. Er kunnen echter geen restituties van gelden plaatsvinden. De beste periode om een 3D/4D pretecho te laten maken is tussen de 24 en 28 weken. In deze periode krijgt de baby meer volume waardoor de 3D/4D opnames mooier zijn. 

8. Voor geslachtsbepaling bent u welkom vanaf 16 weken.

9. Wij houden geen duplicaten achter de hand van de gemaakte echo's.

Heb je vragen? Neem gerust contact op.

Contact